Tarih

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi padişahları ve önemli olayları (1299-1453)

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi padişahları ve önemli olayları (1299-1453)

Osmanlı Devleti Kuruluş Devri Hükümdarları

 • I.Osman (1299-1324)
 • Orhan Bey (1324-1362)
 • I.Murat (1362-1389)
 • I.Bayezid (Yıldırım) (1389-1402)
 • I.Mehmet (Çelebi) (1413-1421)
 • II.Murat (1421-1451)
 • II.Mehmet (Fatih)’in ilk iki yılı (1451-1481)

* Kayı Boyu: Osmanlılar oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensuptular. Kayılar Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’ya gelmişler, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarak verilen Ankara yakınlarındaki KARACADAĞ yöresine yerleşmişlerdir. Burada bir süre kalan Kayılar Ertuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşmişlerdir.

1.OSMAN DÖNEMİ (1299-1324)

 

 • Babası Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine Kayı boyunun yönetimine geçti (1281)
 • Bizans aleyhine hakimiyet alanını genişletmeye başladı. Karacahisar, Yarhisar, İnegöl ve Bilecik’i aldı.Bu başarıları sebebiyle Anadolu Selçuklu Sultan II. Mesut, Osman Bey’i uç beyi olarak atadı (1299). Bu tarih Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.
 • Beyliğin merkezi Söğüt’ten Bilecik’e taşındı. Osmanlı Beyliğinin giderek güçlenmesi üzerine, Bizans tekfurları (Valileri) birleşerek Osman Bey’e savaş açtılar. Yapılan Koyunhisar Savaşı’nı (1302) Osman Bey kazandı. Bursa kuşatıldıysa da alınamadı.

Koyunhisar Savaşı

 • Osmanlı Devleti’nin Bizansla yaptığı ilk savaştır.
 • Osman Bey zamanında ilk Osmanlı parası bakırdan (mangır) basılmıştır.
 • Pazar vergisi toplanmaya başlamıştır.
 • Osmanlı Beyliği Osman Bey döneminde devlet haline gelmiştir (1299). Bunun bir göstergesi olarak da ilk Osmanlı parası yine bu dönemde Osman Bey adına basılmıştır.

ORHAN BEY DÖNEMİ :(1324-1362)

ÖNEMLİ OLAYLAR:

 • Bursa’nın alındı (1326) Maltepe (Palekanon) Savası (1329) yapıldı. İznik ve Kocaeli fethedildi. Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katıldı.
 • Rumeli’ye geçildi Bursa’nın fethi: Osman Gazi döneminde baslayan kuşatma, tekfurun sehri teslimiyle son buldu.(1326) Maltepe (Palekanon) Savası (1329):
 • Sebep: Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik’i kuşatmaları
 • Savas: Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapıldı (1329)
 • Sonuçları ve Önemi: Savas Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. O güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı. İznik ve Kocaeli’nin Fethi: Maltepe savasından sonra İznik fethedildi, Kocaeli yarımadasının fethi büyük ölçüde tamamlandı. Karesioğulları Beyliğinin Alınması: Karesi Bey’in ölümüyle, oğulları arasındaki taht kavgasından yararlanan Orhan Bey bu beyliği Osmanlı sınırlarına kattı.

Önemi:

 • Osmanlılar karesi topraklarına sahip olarak, Marmara kıyılarına ve Çanakkale boğazına ulaştılar.
 • Osmanlılar Karesi Donanmasına sahip oldular.
 • Hacı İlbey, Evrenus Bey, Ece Halil gibi değerli Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler.
 • Osmanlılar Rumeli’ye geçmeyi düşünmeye basladılar.

* Rumeli’ye Geçiş:
* Rumeli’ye Geçişi Kolaylaştıran Sebepler:

 • Osmanlıların Karesi topraklarına ve Donanmasına sahip olması.
 • Osmanlıların Hrıstiyanlara ait topraklara sahip olma ideali (Gaza).
 • Türkmenlere Yurt bulma ihtiyacı.
 • Bizans’ın Balkan milletlerine karsı Orhan Beyden yardım istemesi.

OLAY: Bizans İmparatoru Kantakuzen Edirne’yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karsı Orhan Bey’den yardım istedi. Orhan Bey bunun üzerine oğlu Süleyman Paşa’yı yardıma gönderdi. Edirne’yi kuşatan Sırp ve Bulgarları yenen Süleyman Paşa’nın yardımlarına karsılık Bizans Gelibolu Yarımadası’ndaki ÇİMPE kalesini Osmanlılara verdi.(1353)
NOT: Çimpe kalesi Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri için önemli bir üs olmuştur.

* Orhan Bey Döneminde Rumelideki Gelişmeler:
Orhan Bey’in oğlu Süleyman Pasa Gelibolu’yu ele geçirerek Keşan, Malkara, Tekirdağ, Çorlu ve
Lüleburgaz’ı fethetmiştir.

* Orhan Bey Devrinde Ordudaki Gelişmeler:

 • Geçici divan teşkilatı kuruldu.
 • YAYA ve MÜSELLEM adıyla ilk düzenli ordular oluşturuldu.
 • İznik’de ilk Osmanlı Medresesi kuruldu.

* Osmanlıların Rumelideki İskan Siyasetinin Özellikleri: Yeni fethedilen yerlere öncelikle göçebe Türkler yerleştirilir, böylece bunların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı. Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka yerlere iskan edilirlerdi. Göçmenler iskan yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu. İskan edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı.

I.MURAT (HÜDAVENDİGAR) DÖNEMİ (1362-1389)

 • Sancak sistemiyle yetişerek tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.
 • Orhan Bey’in ölümü üzerine Ahilerin eline geçen Ankara’yı geri aldı.

Edirne’nin Fethi (1363)

Rumeli’deki fetih hareketlerini devam ettiren I.Murat,Bizans’ın Rumeli’deki en önemli merkezi olan Edirne’ye yönelmesi üzerine Bizans ve Bizans’a yardım eden Rum ve Bulgar kuvvetlerini “Sazlıdere Savaşı”yla (1363) yenerek Edirne’yi ele geçirdi.Yine 1363’te Filibe’de alınmıştır.

Sırpsındığı Savaşı(1364)

Türklerin Edirne ve Filibe’yi almasıyla telaşa düşen Balkan milletleri arasında Haçlı düşüncesi yeniden canlanmaya başladı.Papa’nın girişimiyle Sırplar,Bulgarlar,Macarlar,Eflaklar ve Bosnalılardan oluşan birleşik haçlı kuvvetleri Macar Kralı Layoş komutasında Türkleri Balkanlardan atmak için harekete geçtiler.

 • Hacı İlbey komutasındaki bir Osmanlı öncü birliği Edirne yakınlarındaki Sırpsındığı Ovası’nda Haçlıları bir gece baskını ile yenilgiye uğrattı.Askerlerin çoğu Meriç Nehri’nde boğuldu.
 • Sırpsındığı Savaşı,Osmanlı Devleti’nin Haçlı ordusuyla yaptığı ilk savaştır.
 • Edirne Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu.(1364)
 • Bulgar Krallığı Osmanlı Devleti’ne vergi vermeyi ve Osmanlı himayesine girmeyi kabul etti.

Çirmen Zaferi (1371)

Haçlılar Sırpsındığı Savaşı’nın öcünü almak ve Türkleri Balkanlardan atmak için tekrar harekete geçtiler.Meriç Nehri yakınlarındaki Çirmen Ovası’nda yapılan Savaşı da Osmanlılar kazandı.

 • Sırp Krallığı da Osmanlılara bağlandı.
 • Kavala.Drama,Serez gibi şehirler alındı.
 • Anadolu’dan getirilen Türkmenler buralara yerleştirildiler.

ANADOLU’DAKİ FAALİYETLER

I.Murat dostluk ilişkileri çerçevesinde Anadolu Türk birliğini kurmaya ve sınırlarını genişletmeye çalışmıştır.Bu amaçla:

 • Hamitoğulları Beyliği’nden Akşehir,Beyşehir ve Yalvaç gibi yerler 80 bin altın karşılığında satın alındı.(1375)
 • 1378’de Germiyan Bey’in kızı ile oğlu Yıldırım’ı evlendirdi.Böylece Kütahya-Tavşanlı-Simav-Emet gibi yerler çeyiz yoluyla alındı.
 • Karamanoğulları’nın bu topraklara müdahalesi üzerine;Karamanoğulları üzerine ilk kez sefer düzenlenerek sindirilmesi sağlandı.
 • Böylece ilk kez Osmanlı –Karamanoğulları mücadelesi başlamış oldu.

I.Kosova Savaşı (1389)

 • Ploşnik’te bir Osmanlı öncü birliğini yenmeleri (1387) Haçlıları ümitlendirdi ve Türkleri Balkanlardan atmak için tekrar harekete geçtiler.
 • Haçlı birliğini bozmak isteyen I.Murat önce Bulgarlar üzerine bir ordu gönderdi.Osmanlı ordularına yenilen Bulgarlar birlikten ayrıldı.
 • Sırp Kralı Lazar komutasındaki Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldıysa da savaş meydanını gezmekte olan I.Murat bir Sırplı tarafından öldürüldü.
 • I.Murat savaş meydanında şehit edilen ilk Osmanlı padişahıdır.
 • Bu savaşta Osmanlılar ilk kez top kullanmışlardır.

I.MURAT DÖNEMİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

 • Pençik sistemi uygulanarak ilk kez “Yeniçeri” ocağı kuruldu.
 • İlk kez “Tımar Sistemi” (Rumeli’de) uygulanmaya başladı.Buna bağlı olarak devletin asıl askeri gücü olan “Tımarlı Sipahi” teşkilatı da kuruldu.
 • Anadolu’dan getirilen Türklerin Rumeli’deki iskanına devam edildi.
 • Topçu ocağı kuruldu.
 • Rumeli Beylerbeyliği kuruldu ve yönetimine “Lala Şahin Paşa” getirildi.
 • Adli teşkilattan sorumlu “Kazaskerlik” makamı oluşturuldu.
 • Maliyeden sorumlu “Defterdar” ataması yapıldı.

Yıldırım Beyazıt Dönemi (1389–1402)

 1. I. Murat’ın kararı üzerine hükümdar oldu. Taht kavgasına gireceğinden şüphelendiği kardeşi Yakup’u öldürttü.
 2. Karamanlılar dahil Batı Anadolu’daki beyliklere son verdi. Böylece büyük ölçüde siyasi birliği sağladı.
 3. İstanbul’u ilk kez kuşattı. Bunun üzerine Batı Avrupa uluslarının katılımıyla büyük bir Haçlı ordusu kuruldu. Yıldırım Beyazıt bu orduyu Niğbolu Savaşında yendi (1396).
 4. Yıldırım Beyazıt Bizans’ı ikinci kez kuşattı. KaraDenizden Bizans’a gelecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarını (Güzelce Hisarı) yaptırdı. Kuşatma sürerken Doğu Anadolu’da Timur tehlikesi belirdi. Bunun üzerine Bizans’la anlaşma yapılarak kuşatma kaldırıldı. Bu anlaşmaya göre:
 • Bizans yıllık vergi verecek.
 • İstanbulda bir müslüman mahallesi kurulacak
 • Haliç’e bir Osmanlı birliği yerleştirilecek.

Ankara Savaşı (1402)
Nedenleri

 1. Timur’a topraklarını kaptıran Karakoyunlu ve Celayir hükümdarlarının Osmanlı Devleti’ne sığınmaları Timur’un bunları kendisine teslim edilmesini istemesi.
 2. Yıldırım Beyazıt’ın, beyliklerine son verdiği Anadolu beylerinin Timur’dan yardım istemeleri.
 3. Timur’un, kendi üstünlüğünün tanınmasını istemesi.

Ankara Savaşını Timur kazandı.

Sonuçlar

 1. Anadolu’da siyasi birlik bozuldu. Bu durum savaşın en önemli sonucudur. Çünkü beylikler yeniden kurulmuştur.
 2. Yıldırım Beyazıt öldü ve oğulları arasında taht kavgaları başladı.
 3. Yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgası döneminde (fetret devrinde) devlet dağılma tehlikesi geçirdi. 11 yıl süren bu kavgayı Çelebi Mehmet kazanmıştır.

FETRET DEVRİ (1402 -1413)

Timur’un Anadolu birliğini parçalamak ve ülkeyi bölmek için, Osmanlı ülkesini paylaştırdığı Yıldırım’ın dört oğlu, birbirleriyle taht için 11 yıl mücadele etmişlerdir. Bu döneme Fetret Devri denir. Mücadeleyi Çelebi Mehmet (I) kazanmıştır(1413).

ÇELEBİ MEHMET (I) DÖNEMİ (1413 -1421)

 1.  Fetret Devri’ne son verip, egemenliği tek elde topladığı ve siyasi birliği yeniden sağladığı için, devletin ikinci kurucusu olarak tarihe geçmiştir.
 2.  Timur’un bağımsızlık vererek ikinci kez canlandırdığı beylikleri devlete bağlamış, en çok Karamanoğullarıyla uğraşmıştır.
 3.  Barışçı bir politika izlemiş, Ceneviz, Venedik ve Bizans ile anlaşmalar imzalamıştır.
 4.  Gelibolu’da bir tersane oluşturmuş, Venediklilerle ilk deniz savaşını yapmış ve kaybetmiştir. (1416)
 5.  Şeyh Bedrettin ve adamlarının çıkardığı dini karakterli ayaklanma bastırılmıştır.
  Önemi: Osmanlı tarihindeki ilk toplumsal ayaklanmadır.
 6.  Rumeli’de başarılı seferler yapmıştır. Eflâk Osmanlıya katılmıştır.
 7.  Şehzade Mustafa’nın (Düzmece Mustafa) ayaklanması ile uğraşmıştır (1421).

Not: Timur’un Anadolu’dan giderken rehine olarak yanında götürdüğü, Yıldırım’ın küçük oğlu Mustafa, bir süre Semerkant’ta kalmış, Timur öldükten sonra ise serbest kalarak Anadolu’ya girmiş, tahtta hak iddia ederek ayaklanmış ve Eflâk Voyvodasının da desteğini alarak, Çelebi Mehmet’i zor durumda bırakmıştır.
Sonunda Çelebi Mehmet, Bizans’la anlaşmış ve para karşılığı, Mustafa’nın İstanbul’da tutulmasını sağlamıştır.
1421 ‘de Çelebi Mehmet, Anadolu ve Rumeli’de birliği sağlayarak ölmüştür.
Not: Çelebi Mehmet “cülus bahşişi” verme geleneğini başlatmıştır.turkeyarena.net (Bu konu, ileride padişahların tahta çıkışlarında sorunlara ve kanlı olaylara neden olmuştur.)

II.MURAT (1421-1451)

II.Murat hükümdar olur olmaz önce amcası Mustafa Çelebi,sonra da kardeşi Şehzade Mustafa’nın isyanıyla karşılaştı. İsyanları bastırdı.

Bizans bu isyanlara destek verdiği için kuşatıldıysa da başarılı olunamadı.
Menteşe,Aydınoğulları ve Hamitoğullarına son verildi.
Germiyanoğulları kendi istekleriyle (II.Yakup Bey’in vasiyetiyle) Osmanlılara katıldılar.
Rumeli’deki Gelişmeler:

 • II.Murat Bizans’ın eline geçen Selanik’i geri aldı.(1430)
 • 1426’da Eflak ve Macar kuvvetlerini mağlup etti.
 • 1427’de Sırplar Osmanlı hakimiyetini kabul ettiler.
 • Erdel Beyi’nin Osmanlı kuvvetlerini pusuya düşürerek 20 bin kadar şehit verdirmesi, Balkan devletlerini cesaretlendirdi.
 • Derhal Osmanlılar aleyhine Macar.Sırp,Eflak,Erdel ve içeride de Karamanoğullarından oluşan bir ittifak kuruldu. Ankara Savaşı’ndan sonra henüz yeterince toparlanamayan Osmanlı ordusunun ara arda yenilgiler alması üzerine II.Murat Haçlılarla bir antlaşma imzaladı.

EDİRNE-SEGEDİN ANTLAŞMASI (1444)

 1. Taraflar 10 yıl birbirleriyle savaşmayacaklar.
 2. Bulgaristan Osmanlı egemenliğini tanıyacak.
 3. Sırp Krallığı yeniden kurulacak ;ancak Osmanlı Devleti’ne vergi verecek.
 4. Eflak Macaristan’a bırakılacak;ancak Osmanlıya vergi verecek.

*BU ANTLAŞMA OSMANLI DEVLETİ’NİN BATILI DEVLETLERLE İMZALADIĞI İLK ANTLAŞMADIR.

Edirne-Segedin Antlaşması’ndan sonra II.Murat tahtı 12 yaşındaki II.Mehmet’e bırakarak dinlenmek üzere Manisa sancağına çekildi.

VARNA SAVAŞI (1444)

 • II.Murat’ın tahtı 12 yaşındaki oğlu II.Mehmet’e bıraktığını öğrenen Avrupalı devletler durumdan faydalanmak amacıyla harekete geçtiler.
 • Macar kralı Ladislas komutasında Polonya,Eflak,Hırvat,Eflak ,Alman ve Venediklilerden oluşan yeni bir haçlı birliği kuruldu.
 • Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa’nın isteğiyle II.Murat tekrar tahta geçti.İki taraf arasında Varna Ovası’nda yapılan Savaşı Osmanlı Ordusu ezici bir üstünlükle kazandı.Macar kralı savaş alanında öldü.
 • Bu zaferle Osmanlı Devleti,Ankara Savaşı’ndan sonra Balkanlarda bozulan otoritesini tekrar sağlamış ve Avrupalı devletlere üstünlüğünü tekrar kabul ettirmiştir.

II.KOSOVA SAVAŞI (1448)

 • Varana Savaşı’nın öcünü almak ve Türkleri Balkanlardan atmak için Macar kralı Jan Hunyad son bir ümitle Eflak, Alman ve Polonyalılardan oluşan büyük bir ordu ile harekete geçti.
 • Sırbistan’ı işgal eden Hunyad ile Osmanlı Ordusu Kosova Ovası’nda karşılaştı.3 gün süren savaş sonucunda Jan Hunyad ve ordusu ağır bir yenilgiye uğradı.

Sonuçları:

 1. Balkanlarda Türk hakimiyeti kesinleşti.
 2. Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümitleri sona erdi.
 3. Haçlılar savunmaya çekildiler.1683 Viyana kuşatması sonrasına kadar Osmanlılara karşı bir haçlı ittifakı kurulamadı.
 4. Bizans’ın Avrupa’dan yardım alma ümidi sona erdi.

*II.Murat’ın 1451’de ölmesi üzerine yerine oğlu II.Mehmet tahta geçmiştir.(1451)

II.MEHMET (FATİH SULTAN MEHMET)-(1451-1481)

 • İstanbul’u fethetmek.
 • Anadolu’yu bir yönetim altında birleştirmek.
 • Karadeniz ticaret yoluna hakim olmak.

*Fatih, Yükselme döneminin ilk padişahıdır.
*Fatih döneminde ilk Osmanlı altın parası basılmıştır.

İSTANBUL’UN FETHİ (6 NİSAN-29 MAYIS 1453)
İstanbul’un fethinin sebepleri:

 1. Bizans, Osmanlıların Rumeli’den Anadolu’ya,Anadolu’dan Rumeli’ye asker geçirmelerine engel oluyordu.
 2. Bizans, Avrupa devletlerini, Anadolu beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini Osmanlılar aleyhine kışkırtıyordu.
 3. Rumeli’de kesin hakimiyet için İstanbul’un fethi şarttı..
 4. Osmanlı padişahları devleti Rumeli’de Edirne’den, Anadolu’da Bursa’dan yönetiyorlardı.İstanbul’un fethi ile tek merkezden yönetim sağlanacaktı.
 5. İstanbul kara ve deniz yollarının üzerinde bulunması sebebiyle ticari önem taşıyordu.
 6. İstanbul Hıristiyanlar için önemli bir dini merkezdi.

Osmanlı Devleti’nin fetih için yaptığı hazırlıklar

 1. Bizans’a deniz yoluyla gelebilecek yardımları önlemek amacıyla Anadolu Hisarı’nın karşısına Boğazkesen adı verilen Rumeli Hisarı yapıldı.
 2. Bizans’ın İstanbul dışındaki toprakları alınarak batı ile bağlantısı kesildi.
 3. Surları aşmak için yürüyen tekerlekli kuleler yapıldı.
 4. Kuşatmayı denizden desteklemek için 400 gemiden oluşan donanma hazırlandı.
 5. Edirne’de büyük toplar döküldü. ( Bunların en büyüğü şahi topudur.)
 6. Aşırtma gülleler atacak havan topları yapıldı.
 7. Avrupa’dan gelecek saldırılara karşı Mora ve Balkanlara kuvvet gönderildi.

Bizans’ın hazırlıkları:

 1. İmparator XI. Konstantin, Katolik ve Ortodoks kiliselerini birleştirmek istedi. Böylece papanın yardımıyla Avrupa devletlerinin desteğini sağlamak istiyordu.
 2. Haliç’in girişi kalın zincirlerle ve eski gemilerle kapatıldı.
 3. Halk silahlandırılıp surlar tamir edildi.
 4. Grejuva (Rum ateşi) adı verilen bir silah geliştirildi.

İstanbul’un fethinin Türk tarihi açısından sonuçları:

 1. Osmanlı Devleti için yükselme dönemi başladı.
 2. İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
 3. Boğazlar Osmanlı hakimiyetine girdi.
 4. Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların eline geçti.
 5. Türklerin Avrupa’ya yerleşmeleri hızlandı.
 6. II. Mehmet, Fatih unvanını aldı.
 7. Osmanlıların Rumeli ve Anadolu’daki toprakları bütünleşti.
 8. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları:

 1. Şehirleri çevreleyen surların toplarla yıkılacağı anlaşıldı. Avrupalı krallar derebeylerinin şatolarını toplar ile yıkarak Ortaçağ feodalite rejimine son verdiler.
 2. İpek ve baharat yolları Türklerin eline geçince Avrupalı denizciler başka deniz yolları aramak zorunda kaldılar ve coğrafi keşifler başladı.
 3. 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Roma imparatorluğu tarihe karıştı.
 4. İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya kaçan bilginler orada Rönesans hareketini başlattılar.
 5.  İstanbul’un fethi Ortaçağ’ın sonu, Yeniçağ’ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Fatih’in batı seferleri: Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek, Arnavutluk, İtalya, Atina

Fatih’in doğu seferleri: Amasra, Sinop, Trabzon, Karamanoğlu koprakları ( Konya ve çevresi), Akkoyunlu toprakları (Doğu Anadolu, Erzincan bölgesi), Candaroğlu toprakları ( Kastamonu ve çevresi), Kırım
*Fatih, Mora ve Trabzon’u alarak Bizans’ın yeniden dirilme umutlarını sona erdirmiştir.

Fatih döneminde ele geçirilen adalar: Gökçeada, Taşoz, Bozcaada, Limni, Midilli, Semadirek, Eğriboz ,Zenta, Kefalonya, Ayamavra adaları fethedildi. Rodos kuşatıldı ise de alınamadı.

16 yıl savaşları
Tarih: 1463-1479
Taraflar: Osmanlı – Venedik
Sebep: Osmanlıların Ege adalarını ele geçirmeleri Venedik’in doğu ticaretine zarar veriyordu.
Sonuç: 16 yıl süren savaş sonunda Eğriboz başta olmak üzere bir çok ada ele geçirildi ve Venedikliler ile barış yapıldı. Antlaşma ile Venedik Osmanlı sularında ticaret yapma ve İstanbul’da balyos (elçi) bulundurma hakkı kazandı.

Fatih Kanunnamesi: Sadrazam Karamani Mehmet Paşa tarafından hazırlanmıştır. Hükümdar devletin bekası için kardeşlerini katledebilir. Bu kanunname sayesinde Osmanlılar 600 sene varlıklarını devam ettirebilmişlerdir.

*Fatih’in ölüm haberi Roma’ya ulaşınca İtalya’da toplar atılıp, günlerce şenlikler yapıldı. Papa, bütün Avrupa kiliselerinde üç gün çanların çalınıp şükür ayinleri yapılmasını emretti.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi padişahları ve önemli olayları (1299-1453) hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi padişahları ve önemli olayları (1299-1453) için bilgi alabilirsiniz..

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi padişahları ve önemli olayları (1299-1453) Hakkında 8 yorum:

 1. Ahmet özdemir -

  Performans konum Osmanlı devleti kuruluş dönemi, siyasi olaylar ben bunu yapsam olur mu? Ve 2. Mehmet dönemi niye yok?

  • Merhabalar; İçeriğimiz sadece siyasi olaylar değil ne yazık ki. İçinden siyasi olaylar bölümünü aldığında ise çok az bir yazı kalır ortada. Ödevin için yeterli olacağını sanmıyorum. 2. Mehmet Dönemi eklendi..

 2. Osmanlı’nın yıkılış nedenleri nelerdir? Ve Türkiye’nin her bir yerine sahip olmuşlardır ve tamamı padişahların isimleri nelerdir?

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php