Tarih

Tarih öncesi çağlar ve özellikleri nelerdir?

Tarih öncesi çağlar ve özellikleri nelerdir?

Tarih öncesi çağlar nelerdir?

 1. Taş Devri
 2. Bakır Devri
 3. Tunç Devri
 4. Demir Devri

1-Taş Devri ve özellikleri nelerdir?

a- Yontma Taş Devri (Paleolitik Devir)
İnsanlığın yaşadığı en eski ve uzun devirdir.
• İnsanlar avcı ve toplayıcı, yani tüketicilerdir.
• Mağara ve ağaç kovukları barınak olarak kullanılmıştır.
• Mağara duvarına resimler yapılmıştır.
• Göçebe yaşam tarzı vardır.
• Taş ve kemikten kesiciler, deliciler, iğneler, bizler yapılmıştır.
• Dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

b- Orta Taş Devri (Mezolitik Devir)
Yontma Taş Devri’nden Cilalı Taş Devri’ne geçiş dönemidir. Buzullar erimeye başlamıştır. İnsanlar ölü gömmeyi ve balık avlamayı öğrenmişlerdir.

c- Cilalı Taş Devri (Neoliitik Devir)

 •  Buzul Çağı sona ermiştir.
 •  Tarımsal üretim başlamıştır.
 •  İnsanlar üretici durumundadır.
 •  Bazı hayvanlar evcilleştirilmiştir.
 •  Özel mülkiyet kavramı doğmuştur.
 •  Değiş-tokuş şeklinde ticaret başlamıştır.
 •  Meslekler doğmuş, iş bölümü ortaya çıkmıştır.
 •  Köyler kurulmuştur.
 •  Bitki liflerinden elbise yapılmış, dokumacılık başlamıştır.
 •  Menhir ve dolmen denilen anıt mezarlar yapılmıştır.

d- Kalkolitik Devir (Taş-Bakır Devri)
Maden Devri’ne geçiş dönemidir.

2. Bakır Çağı ve özellikleri nelerdir?

Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ M.Ö. 5000-3000 arasında yaşanmış bir tarih öncesi dönemdir. Bakır Çağı’nın bir diğer adı Maden Taş Çağı’dır

3.Tunç Çağı ve özellikleri nelerdir?
(M.Ö. 3000-1200) Bu yeni dönem, önceki çağların tarım hayvancılık, dokumacılık, çömlekçilik gibi buluşlarına, daha güçlü silahların üretilmesine, daha ince süs eşyalarının yapılmasına olanak veren bakır ve kalay alaşımı olan tuncun keşfini eklemiştir. Besin üretimi alanında olduğu gibi, metal işleme alanında da teknolojik gelişmeler her bölgede eş zamanlı olarak yaşanmamıştır. Tunç Çağına Anadolu’da M.Ö. 3000, Girit, Ege Adaları ve Yunanistan’da M.Ö. 2500, Avrupa’da ise M.Ö. 2000 yıllarında ulaşılabilmiştir. Anadolu’da M.Ö. 3000-1200 yılları arasında ele alınan Tunç Çağı kazılarında bulunan çanak çömleğin yapısına, üretimde ve mimaride kullanılan teknolojinin düzeyine göre Erken, Orta ve Geç Tunç olmak üzere üç evrede incelenir.

a- Erken Tunç Çağı (M.Ö. 3000-2500)
Erken Tunç I, II, III olarak incelenen bu evrenin ilk döneminde daha çok, Kalkolitik dönemin tarıma dayalı köy kültürü sürdürülmektedir. Bronz alet kullanımı çok yaygın değildir. Mezopotamya ve Mısır’da M.Ö. 4 binin sonlarından itibaren yazının kullanılmasına rağmen Anadolu henüz bu aşamaya ulaşamamıştır. Çömlekçi çarkı da henüz kullanıma girmemiş olmasına rağmen daha gelişmiş koyu renkli ve iyi açkılı seramikler yapılmıştır. Yapılar yine taş temeller üzerine kerpiçten megaron planlı olarak inşa edilmiş olup, bazı yerleşim alanlarının etrafı bir surla çevrilmeye başlanmıştır. Ölüler artık yerleşim alanı dışına, ölü armağanlarıyla birlikte ve bacaklar karına çekik (hoker) durumda gömülmektedir (Extramural). Çağın inanışlarındaki bir başka özellik de daha çok Batı Anadolu’da rastlanan keman biçimli mermer idollerdir. Ana tanrıça’yı temsil eden bu idoller eski dönemin gerçekçi figürlerinin aksine tümüyle soyutlaşmışlardır. Bu dönemin en önemli teknolojik buluşu kağnı biçimindeki dört tekerlekli arabadır. Bu evrede Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan en önemli yerleşim yerleri Troia I, Demircihöyük, Semahöyük, Beycesultan, Tarsus, Alişar, Alacahöyük, Karaoğlan, İkiztepe, Kültepe ve Norşuntepe olarak sayılabilir.

Erken Tunç II, Orta Anadolu’da güçlü beyliklerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Batı Anadolu’daki Troia II’nin yanı sıra Kızılırmak batısında, Ankara yakınlarında Karaoğlan, Ahlatlıbel, Etiyokuşu, Polatlı, Kızılırmak doğusunda ise Alişar ve Alacahöyük bu dönemin en önemli yerleşimleri olmuştur. Bunlar içinde Alacahöyük’ün özel bir yeri vardır. Dönemin sonlarında zengin ve etkin bir beyliğin merkezi gibi görünen Alacahöyük’ün en önemli özelliği Kral Mezarları olarak adlandırılan 13 gömüdür. Yerleşme alanı yamaçlarında bulunan bu mezarlıktaki gömülerin dönemin derebeyleri ve eşlerine ait olduğu düşünülmektedir. Gömülerin kimileri 3-8 m uzunluğunda, 2-5 m genişliğinde ve 1m kadar derinliğinde dikdörtgen planlı çukurlara yapılmıştır. Çevresi ağaç ve taşlarla sınırlandırılan mezar çukurlarına, ayakları karına çekik durumdaki ceset zengin armağanlarla birlikte yerleştirilmiş, sonra üzeri ağaç, çamur ve toprakla örtülmüştür. Gömü işlemi bitirildikten sonra mezar üzerinde bir ölü yemeği yenmiş; yemekten geri kalan öküz kafaları ve bacak kemikleri de sıralar halinde bırakılmıştır. Bu mezar armağanları Troia hazineleriyle çağdaş olup benzer nitelikte altın, gümüş, elektrum, tunç ve demirdendir. Bu mezar hediyelerinin en ilginçlerini hatalı olarak”Hitit Güneş Kursları” diye adlandırılan geyik ve boğa motifli, son derece karmaşık ve gelişmiş dökme ve dövme teknikleriyle yapılmış tunç diskler oluşturmaktadır.

Buradan anlaşılmaktadır ki Erken Tunç II döneminde, biri Troia yöresinde, diğeriyse Orta Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasında yer alan iki yerel madencilik okulu bulunmaktadır. Diğer bir önemli gelişme ise Anadolu’da ilk kez bu dönemde görülen çömlekçi çarkının Troia’da kullanımıdır. Çömlekçi çarkının Troia’ya Mezopotamya’dan deniz yoluyla geldiği düşünülmektedir.

Erken Tunç II döneminin sonlarında Batı ve Güney Anadolu’da büyük yangın izlerine rastlanmıştır. Birçok yerleşimin ıssızlaşması bu ortak felaketle ilgili görülmektedir. Ayrıca bu felaketlerden sonra ortaya çıkan yerleşme yerlerinin sayısında meydana gelen 1/4 oranındaki azalma ve yakılıp yıkılan iskan yerlerinin tekrar iskan edilmemesi bu felaketlere birtakım göçebe toplulukların yol açtığını göstermektedir. Aynı dönemde Trakya ve Balkanlar’da meydana gelen ıssızlaşma bu toplulukların Balkanlar üzerinden gelen Hint-Avrupa kökenli Luviler’in olabileceklerini göstermektedir.

M.Ö. 2300 yıllarında ortaya çıkan bu felaketten sonra Erken Tunç III evresine gelinir.Yerleşim yerleri önceki dönemin özelliklerini küçük farklarla sürdürmelerine rağmen çoğu küçük birer köy niteliğindedir. Bu dönemde felaketlerden fazla etkilenmeyen Doğu Anadolu’daki Norşuntepe, Korucutepe, Tepecik, Arslantepe gibi nispeten büyük merkezlere İmikuşağı, Köşkerbaba, Pulur, Değirmentepe gibi yeni yerleşimler eklenmiştir. Dikkat çekici bir gelişme görülmeksizin 500-600 yıl kadar yaşayan bu köysel yerleşimler M.Ö. 1700 yıllarında son bulmuştur.

b- Orta Tunç Çağı (2000-1750)
Orta Tunç Çağı, aynı zamanda Asur Ticaret Kolonileri çağı ve Eski Hitit Çağı olarak adlandırılır. Orta Tunç Çağı döneminde Asur’dan gelen tüccarlar sayesinde Anadolu’da ticaret merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerin büyüğüne “karum”, küçüğüne ise “wabartum” denir. Asurlu tüccarlar Anadolu’ya kalay ve kumaş getirmişlerdir. Anadolu’dan gümüş, altın, işlenmiş bakır götürmüşlerdir. Kültepe’de çivi yazılı tabletler bırakmışlardır.

c- Geç Tunç Çağı (1750-1200)

4- Demir Çağı ve Özellikleri nelerdir?
Bronz Çağı’ndan hemen sonra gelen, demirin bulunması ve demirden çeşitli alet ve silah yapımında esas malzeme olarak kullanıldığı bir dönemdir. Demir Çağı Nedir, Demir Çağının Özellikleri Nelerdir Kısaca Açıklamaya Çalışacağız.

Demir Çağı: Demirin bulunup işlenmesi insanlık tarihinin en ehemmiyetli buluşlarından biridir. Başlangıçta “dövme” tekniği ile demirden az sayıda araç üretilebilmiştir. Bu çağda imalat artmış, ticaret ve silah yapım teknikleri gelişmiştir. Küçük şehir devletlerinin yerine büyük devletler almaya başlamıştır. Bu devrim nihayetinde yazının bulunmasıyla Tarih Çağlarına geçilmiştir.

Demir devri, Avrupa da milattan 900 yıl önce, İngiltere’de milattan 600 önce yıl önce, Japonya’da ise milattan 200 yıl önce başlamıştır. Demir Çağı Nedir, Demir Çağının Özellikleri Nelerdir

Anadolu’daki kimi yerleşim yerleri, tarih öncesi çağlarda heyetmiş, varlıklarını daha sonraki dönemlerde de devam ettirmiştir. Burdur’da Hacılar, Çanakkale’de Truva, Yozgat’ya Alişar, Çorum’da Alacahöyük bu tür yerleşmelere örnek gösterilebilir.

 •  Daha dayanıklı araçlar ve silahlar yapılmıştır.
 •  Saban ve orak kullanılmasıyla imalat artmıştır.
 •  Şehir devletleri ve imparatorluklar heyetmiştir.
 •  Yazının bulunmasıyla tarih öncesi devirler bitmiştir.

Arkadaşlarınla paylaşır mısın?

Tarih öncesi çağlar ve özellikleri nelerdir? hakkındaki aklınıza takılan soruları aşağıdan öğretmen ve öğrencilere sorabilir, Tarih öncesi çağlar ve özellikleri nelerdir? için bilgi alabilirsiniz..

Tarih öncesi çağlar ve özellikleri nelerdir? Hakkında 3 yorum:

Yorumlarını paylaşır mısın?

css.php